អ្នកជំនាញដំណោះស្រាយការសន្សំលំហូរថាមពលនិងបរិស្ថានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

CONVISTA ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រប្រភេទទី ២ និងផ្គត់ផ្គង់ហ្គូហ្គេលរាប់លានដល់ក្រុមហ៊ុនអិលអិលអិចជីវិតលីមីតធីត។


ពេលវេលាប្រកាស៖ ខែវិច្ឆិកា -២០២០